Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2023

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Tabuľku scrollujte horizontálne 

Január 2023

Dátum zverejnenia

Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
12.01.2023

Dodatok č.7 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Abrahám, zo dňa 21.10.2010

1/2023

podľa zmluvy

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Bratislava

Obec Abrahám