Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2023

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

December 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
21.12.2023 Dodatok č.2 k PZ číslo: 4419014996
26/2023
podľa zmluvy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava

Obec Abrahám

21.12.2023 Dodatok č.1 k PZ číslo: 4419014996
25/2023
podľa zmluvy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava

Obec Abrahám

12.12.2023 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
24/2023
podľa zmluvy Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany

Obec Abrahám

November 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
3.11.2023 Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
23/2023
podľa zmluvy Ing. Jakub Gerthofer – REPARAF, Zohor

Obec Abrahám

Október 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
5.10.2023 Zmluva o poskytnutí služieb č.10/2023
Abrahám – splašková kanalizácia a čerpacia stanica22/2023
podľa zmluvy Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING, Kvetoslavov

Obec Abrahám

September 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
8.9.2023 Darovacia zmluva
21/2023
podľa zmluvy Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Obec Abrahám

August 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
31.8.2023 Príloha č.1 k zmluve č.ZBA12142015068

podľa zmluvy ENVI-PAK, Galvaniho 15/A, 82104 Bratislava

Obec Abrahám

28.8.2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci „Podpora pomáhajúcich profesií 3“

20/2023

podľa zmluvy Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Abrahám

28.8.2023 Zmluva o dielo 1/2023

19/2023

podľa zmluvy Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Obec Abrahám

28.8.2023 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov
číslo zmluvy: 23-514-04049
18/2023
podľa zmluvy Fond na podporu umenia, Bratislava

Obec Abrahám

14.8.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
číslo zmluvy: IROP-Z302091DDV4-91-108
17/2023
podľa zmluvy Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Abrahám

10.8.2023 Dodatok č.3 k zmluve o zriadení spoločnej úradovne zo dňa 17.1.2003

podľa zmluvy Obec Pusté Úľany, obec Hoste, obec Malá Mača, obec Veľký Grob

Obec Abrahám

Júl 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
18.7.2023 Zmluva o spolupráci

16/2023

podľa zmluvy RENSTAV, spol. s.r.o., Abrahám

Obec Abrahám

14.7.2023 Hromadná licenčná zmluva

15/2023

podľa zmluvy SOZA, Bratislava

Obec Abrahám

14.7.2023 Hromadná licenčná zmluva

14/2023

podľa zmluvy SOZA, Bratislava

Obec Abrahám

8.7.2023 Mandátna zmluva

9/2023

podľa zmluvy Ing. Miroslav Polonec, Trnava

Obec Abrahám

Jún 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
22.06.2023 Kúpna zmluva

8/2023

podľa zmluvy Slovak Telekom a.s., Bratislava

Obec Abrahám

15.06.2023 Zmluva o dielo

10/2023

podľa zmluvy Ing. Arch. Eva Krupová, Trnava

Obec Abrahám

1.06.2023 Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

13/2023

podľa zmluvy ESPIK Group s.r.o., Orlov

Obec Abrahám

Máj 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
4.05.2023 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

12/2023

podľa zmluvy Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Obec Abrahám

4.05.2023 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

11/2023

podľa zmluvy Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Obec Abrahám

Apríl 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany

Marec 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
30.03.2023 Zmluva o spracúvaní osobných údajov

7/2023

podľa zmluvy 3W Slovakia, s.r.o.

Obec Abrahám

30.03.2023 Licenčná zmluva na digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest

6/2023

podľa zmluvy 3W Slovakia, s.r.o.

Obec Abrahám

24.03.2023 Zmluva o zriadení záložného práva

5/2023

podľa zmluvy Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava

Obec Abrahám

14.03.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

podľa zmluvy Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Obec Abrahám

14.03.2023 Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu

4/2023

podľa zmluvy ROVAMI zber, s.r.o., Sládkovičovo

Obec Abrahám

13.03.2023 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

podľa zmluvy Slovak Telekom a.s., Bratislava

Obec Abrahám

10.03.2023 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

podľa zmluvy Slovak Telekom a.s., Bratislava

Obec Abrahám

7.03.2023 Dodatok č.1 k zmluve o službách č.130921/4

podľa zmluvy OPEN DOOR s.r.o., Šaľa

Obec Abrahám

Február 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
27.02.2023 Zmluva o ochrane osobných údajov

3/2023

podľa zmluvy Osobnyudaj.sk – TT, s.r.o.

Obec Abrahám

15.02.2023 Kúpna zmluva

2/2023

podľa zmluvy Filip Moghrani

Obec Abrahám

Tabuľku scrollujte horizontálne 

Január 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
12.01.2023 Dodatok č.7 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Abrahám, zo dňa 21.10.2010

1/2023

podľa zmluvy AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Bratislava

Obec Abrahám