Zmeny a doplnky 3/2023 územného plánu obce Abrahám – oznámenie o strategickom dokumente

Vyvesené dňa: 11.8.2023

Zvesené dňa: 26.8.2023