Zápis dieťaťa do 1 ročníka Základnej školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MICHALA TAREKA ABRAHÁM

Zápis sa uskutoční od 12. apríla do 22. apríla 2021 elektronickou formou, bez účasti detí.
Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční od 26.4. do 7.5.2021.
Prihlášku nájdete na webovom sídle základnej školy https://zsmtabraham.edupage.org/

Tí, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky:
➢ 14.4. – 15.4.2021 od 8,00 hod do 12,00 hod. si vyzdvihnú prihlášku osobne v základnej škole
➢ do 22.4.2021 do 12,00 hod. doručia vyplnenú prihlášku do školy
Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Základná škola ponúka:

 • optimálny počet žiakov v triedach
 • zdravé školské prostredie – projekt Zdravá škola a environmentálne projekty
 • učebne vybavené interaktívnymi tabuľami
 • odborné učebne – IKT a prírodovedných predmetov
 • školský klub detí v čase od 11,00 do 16,30 hod.
 • stravovanie v škole
 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a nemeckého jazyka od 7. ročníka
 • prípravu žiakov na predmetové súťaže a olympiády
 • rozvíjanie osobnosti, tvorivosti a talentu v záujmových útvaroch
 • školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvikový kurz, tematické exkurzie
 • v spolupráci so ZUŠ Sládkovičovo výtvarný a hudobný odbor