Zápis detí do Materskej školy

V súlade s opatreniami Vlády SR vám oznamujeme, že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy bude v tomto roku prebiehať s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení nasledovne:

 • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl bude prebiehať 11.5. 2020 od 7:00 do 16:00 a to bez prítomnosti detí.
 • Žiadosť musí byť vyplnená a podpísaná, do materskej školy (ďalej len MŠ) je potrebné ju doručiť jedným z troch spôsobov:
 1. naskenovanú a podpísanú zaslať v deň zápisu mailovou poštou na:
  materska.abraham@gmail.com,
 2. v deň zápisu ju vyplnenú a podpísanú vložiť do poštovej schránky pri bráne MŠ.
 3. priniesť ju osobne v deň zápisu po telefonickom dohodnutí presného času, aby sa v MŠ nezhromažďovali skupiny ľudí vzhľadom na hygienické predpisy v súvislosti s ochorením COVID 19. Ak chce zákonný zástupca doručiť žiadosť osobne, je teda nutné v deň zápisu najprv zavolať do MŠ (031 7857 201) a dohodnúť si presný čas, aby sa v budove nezhromažďovalo viac ľudí v rovnakom čase.
 • Tlačivá žiadosti o prijatie do materskej školy sú zverejnené na webovom sídle školy: https://msabraham.webnode.sk/na-stiahnutie/ , alebo je možné si ich osobne vyzdvihnúť v MŠ vopred, po telefonickom dohovore.
 • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
 • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
 • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka MŠ do 30 dní od doručenia žiadosti.

Podmienky prijímania

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností MŠ.

V prvom rade riaditeľka MŠ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.;

 • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľka MŠ určila v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí a to po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy. Tieto podmienky sú:

 • Ak to kapacitné možnosti MŠ nedovolia, budú do MŠ prednostne prijaté deti s trvalým pobytom v Abraháme a to podľa veku- od najstarších.