Zápis detí do Materskej školy v Abraháme, školský rok 2018/2019

Žiadosti na prijatie detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Abrahám na šk.r. 2018/19 sa budú prijímať dňa 4. mája 2018 v Materskej škole Abrahám, v čase od 7:00 do 16:00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží pri zápise nasledovné dokumenty:

  • vyplnený formulár Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, na ktorom lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ – žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

  • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)

  • kartičku poistenca dieťaťa

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa (k nahliadnutiu)

Kompletné pokyny a žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť, resp. zobraziť vo formáte PDF