Základná a Materská škola – predpokladaný nástup žiakov do výchovného a vzdelávacieho procesu

Vážení občania, rodičia,

predpokladaný nástup žiakov Základnej školy a detí Materskej školy do výchovného a vzdelávacieho procesu je až 30.3.2020 v pondelok.

Usmernenie pre žiakov základnej školy k učivu bude zaslané cez edupage rodičom priamo zo ZŠ.

Ďakujeme za pochopenie.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom, COVID-19, prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 (pondelok) do 27. marca 2020 (piatok) vrátane.

Predpokladaný nástup do školy a zároveň začiatok vyučovania, je 30. marca 2020 (pondelok).

Vyučujúci zabezpečia samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.