VZN č.6/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad na území obce Abrahám

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 6.12.2023

Účinné od 1.1.2024

Vyvesené dňa: 15.12.2023

Zvesené dňa: 31.12.2023