VZN č.5/2023 o o miestnych daniach na území obce Abrahám

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 6.12.2023

Účinné od 1.1.2024

Vyvesené dňa: 15.12.2023

Zvesené dňa: 31.12.2023