VZN č.4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení na území obce Abrahám

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2022

Účinné od 1.1.2023