VZN č.3/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2022

Účinné od 1.1.2023