VZN č.3/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2021 – zápisnica

Účinné od 1.1.2022