VZN č.2/2022 o miestnych daniach na území obce Abrahám

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2022

Účinné od 1.1.2023