VZN č.2/2021 o miestnych daniach na území obce Abrahám

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2021 – zápisnica

Účinné od 1.1.2022