VZN č.1/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Vyvesené dňa: 12.6.2023

Zvesené dňa: 27.6.2023