Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č.1/2022 – NÁVRH

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení na území obce Abrahám