VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2021 – zápisnica

Účinné od 1.1.2022