Výstavba detského ihriska – Výzva na predkladanie ponúk a špecifikácia

Názov zákazky Výstavba detského ihriska v obci Abrahám
Kategória zákazky Zákazky s nízkou hodnotou
Popis zákazky Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska osadením herných prvkov podľa špecifikácie. Presná technická špecifikácia je uvedená v prílohe č.1 tejto výzvy. Pokiaľ v špecifikácii bude uvedené obchodné meno, alebo výrobca zariadenia môže uchádzač predložiť adekvátny ekvivalentný výrobok (ekvivalent musí byť rozmerovo zhodný so špecifikovaným prvkom, materiál vyhotovenia musí byť zhodný, resp. vyššej kvality, než je uvedené v špecifikácii)
Dátum zverejnenia 13.11.2019