Obec Abrahám vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Michala Tareka v Abraháme s nástupom do zamestnania od 1.7.2018.

Požadované kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov,
 • vykonaná prvá atestácia v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania.

Ďalšie požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Osobnostné predpoklady a schopnosti:

 • znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa školstva s dôrazom na základnú školu s právnou subjektivitou,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • spoľahlivosť a flexibilita,
 • precíznosť a presnosť,
 • samostatnosť,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania počas doby výberového konania, podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou v obálke označenej menom a adresou odosielateľa a nápisom „Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy Michala Tareka, Školská č. 4, 925 45 Abrahám – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: Obec Abrahám, 925 45 Abrahám č. 52, alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Abraháme.

Termín podania prihlášok: do 16.05. 2018 do 17.00 hod. (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky)

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kontakt na Obecný úrad Abrahám