Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Igram

Vážení občania,

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Igram 30, 900 84 Igram, s predpokladaným nástupom 1. septembra 2023.

Viac v priloženom dokumente.