Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2018

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady