Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2017

o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad