Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2018

o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad