Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2017

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Abrahám