Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019

o miestnych daniach na území obce Abrahám