Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016

o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom