Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019

o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad