Vrecový zber separovaného odpadu

Vážení občania!

Obec Abrahám po dohode so spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o umožňuje, počnúc dňom 20.4.2022, vrecový zber separovaných zložiek odpadov. Vývoz separovaného odpadu bude jedenkrát mesačne pre spoločný zber plastov, plechoviek /konzervy, tetrapaky/ VKM ale zvlášť aj pre papier priamo spred domu. Do každého domu budú rozdané dve rolky čírych priesvitných vriec určených na separovaný odpad.

Začíname dňom 20.4.2022, kedy spred domu Vám bude odobratý papier v priesvitných vreciach a nasledujúci týždeň 27.4.2022 to budú vrecia s plastmi, plechovkami a tetrapakmi. Harmonogram zvozov obdržíte spolu s vrecami a od tohoto dátumu bude takýto zber už pravidlom. Prosím všetkých občanov aby dbali o riadne triedenie a zároveň, aby vytriedený odpad nebol znečistený. Iné ako číre vrecia odoberané nebudú. Neprepĺňajte vrecia váhovo tak, že sa budú trhať.

Účelom tohoto zberu je zvýšenie komfortu obyvateľov znížením donáškovej vzdialenosti na 0m. Obyvateľom v obci na zbernom mieste zároveň naďalej ostanú k dispozícii aj 1100 litrové kontajnery pre tých, ktorí vyprodukujú viac plastov, plechoviek, tetrapakov a nechcú tieto do jednomesačného zvozu od domu skladovať doma. Predpokladáme, že táto zmena bude viesť nielen k zvýšeniu komfortu občanov, ale aj k zvýšeniu miery vyseparovania komunálnych odpadov.

Vykladanie vriec prosím realizovať deň pred vývozom alebo najneskôr do 6.00 hod v deň vývozu. Je možné využiť ľubovolný počet vriec. Samozrejme, že vrecia v prípade vetra musia byť zabezpečené tak aby ich nerozfúkalo po obci a zároveň uzavrieť pevne tak, aby nedošlo k ich vysypaniu už pre domom. Ak má niekto záujem, je možné namiesto vriec pred dom vykladať aj 120/240 litrové nádoby na takto separovaný odpad a to žltej farby na plasty a modrej farby na papier. Takéto nádoby si je možné zakúpiť priamo od AVE SK, alebo objednať na obecnom úrade. Hodnota takejto nádoby je 27,-euro.

Harmonogram zberu komunálneho odpadu ostáva nezmenený.

Verím, že zodpovedným prístupom pre seba separovanie uľahčíme, zvýšime a zároveň si udržíme čistotu v obci.

Starosta