Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017

V zmysle zákona  č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov §  31 odst. 1, po podpísaní oboch rovnopisov  zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov  2017 vo volebnom  okrsku, vyhlási predseda okrskovej  volebnej  komisie  výsledky hlasovania vo volebnej miestnosti prečítaním obsahu  zápisnice okrskovej volebnej komisie. Vyhlásenie je určené členom okrskovej volebnej komisie a osobám podľa § 27 zákona, ak sa nachádzajú v tom čase vo volebnej miestnosti. Čiastkové i konečné výsledky  hlasovania si môžete  pozrieť na web. stránke štatistického úradu SR www.volbysr.sk