Verejná vyhláška – Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta

Okresný úrad Galanta
Odbor starostlivosti o životné prostredie

vydal rozhodnutie

Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta

ktorým schvaľuje
dokumentáciu ochrany prírody a krajiny – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Galanta, ktorý obstarala Slovenská agentúra životného prostredia.

Úplný dokument nájdete nižšie v prílohe.