Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_GALA_03_Abrahám“ na pozemkoch KNE a KNC v katastrálnom území Abrahám, obce Abrahám