Upratovanie kostola – zoznam od 30.11.2019 – 18.1.2020

upratovanie kostola