Upratovanie kostola od 7.8.2021 – 18.9.2021

upratovanie kostola 9/2021