Upratovanie kostola od 16.5.2020 – 4.7.2020

upratovanie kostola zoznam