Upratovanie kostola od 13.11.2021 – 12.2.2022

upratovanie kostola