Upratovanie kostola 3.2.2018 – 17.3.2018

Upratovanie kostola