Upratovanie kostola 25.9.2021 – 6.11.2021

upratovanie kostola