Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Vyvesené dňa: 3.11.2023

Zvesené dňa: 19.11.2023