Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Vyvesené dňa: 15.1.2024

Zvesené dňa: 30.1.2024