Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Vyvesené dňa: 27.11.2023

Zvesené dňa: 13.12.2023