Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Vyvesené dňa: 20.11.2023

Zvesené dňa: 6.12.2023