Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Vyvesené dňa: 12.12.2023

Zvesené dňa: 25.12.2023