window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-111393228-1');
Loading Udalosti

POZVÁNKA

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

15.2.2018 /vo štvrtok/ o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Program rokovania:

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu obce a základnej školy za r. 2017
6. Prejednanie ponúk na riešenie doplnenia a nahradenia zastaralého osvetlenia v obci
7. Rôzne
8. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Vaša účasť je nutná.

Ing. Igor Németh
starosta obce

Vážení občania Obec Abrahám a Obecný úrad si vyhradzujú právo na zmenu alebo zrušenie udalostí, ktoré priamo spadajú pod organizáciu Obce.
Zároveň upozorňujeme, že udalosti, ktoré Obec priamo neorganizuje nevieme aktívne ovplyvňovať a preto s vašimi požiadavkami kontaktujte priamo jednotlivých organizátorov.

Go to Top