Zásady hospodárenia s majetkom obce Abrahám

Zásady hospodárenia s majetkom obce Abrahám a s majetkom vo vlastníctve štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce.