window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-111393228-1');
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám2023-05-09T17:10:54+02:00

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám

Aktuálne znenie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám na roky 2021-2027

Autor |9. mája 2023|PHSR|

Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám na roky 2021-2027“ (ďalej len PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. PHSR je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni.

Schválené OZ dňa 16.9.2021, č. uznesenia A/7 - 4.

ARCHÍV

903, 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám 2015-2020

9. marca 2020|

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Abrahám (PHSR) je strednodobý rozvojový dokument spracovaný na obdobie rokov 2015 – 2020. Je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami stanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR ako aj s cieľmi a prioritami stanovenými v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 – 2015.

Go to Top