Stanovisko poslankyne/poslanca Ing. Jany Takáčovej k trestnému oznámeniu podaného neznámou osobou / anonymom /

V uplynulom mesiaci som bola predvolaná na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante, aby som bola vypočutá vo veci trestného oznámenia. Jeho obsahom bolo:

 • porušovanie rozpočtových pravidiel v obci Abrahám v roku 2019
 • čerpanie 55 622 € vo výdavkovej časti rozpočtu mimo schválených položiek v roku 2019
 • námietka na zrušenie finančnej komisie v obci Abrahám uznesením obecného zastupiteľstva v roku 2020

Podanie vychádzalo zo stanoviska finančnej komisie obce Abrahám, podaného na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu, na zasadnutí dňa 27. februára 2020.

Stanovisko komisie dostali poslanci e-mailom 27.2.2020, čiže až v deň zasadnutia. Prílohu tvorili položky čerpané nad odsúhlasený rozpočet, v celkovej sume 55 622 eur. Vieme, že naplánovať rozpočet obce tak, aby sme presne obsiahli všetky príjmové a výdavkové položky, nie je možné. V priložených tabuľkách však nie je úplne zreteľné, ktoré prečerpané položky boli použité k vyskladaniu tejto sumy. Položky boli účelovo vybrané z rozpočtu obce  a preto neposkytovali  komplexný prehľad o čerpaní rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol . Po preskúmaní som zistila, že súčet nesedí. Do sumy boli započítané aj medzisúčty, tiež  tam boli zahrnuté položky odsúhlasené v úprave rozpočtu v prvom štvrťroku 2019 a položky z rozpočtu školy, ktorá je samostatným rozpočtovým subjektom. Po oprave týchto zrejmých chýb rozdiel v prečerpaných položkách tvoril sumu 42 142 eur. Tento materiál nemal žiadnu výpovednú hodnotu a  pravdepodobne bol vypracovaný narýchlo, bez poznania súvislostí. Poslanci sa závermi stanoviska finančnej komisie z týchto dôvodov nezaoberali a čerpanie rozpočtu za rok 2019 bez výhrad schválili. Za hlasovalo 5 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.

Táto skutočnosť pravdepodobne, viedla osobu, ktorej na našej obci tak veľmi záleží k tomu, aby podala trestné oznámenie, pod ktoré sa ani nepodpísala. Urobila tak bez toho, aby si svoje podozrenie preverila na obecnom úrade, bez konzultácie s poslancami.

Preto by som rada som objasnila a vyvrátila podozrenia v tomto oznámení.

Pár podstatných položiek, z ktorých sa suma skladá :

 1. 14 824 eur bolo prečerpaných na údržbu budov, opravy, investície .
  • Z toho na vybudovanie a údržbu zberného miesta bolo vyčerpaných naviac 4 209 eur. Poslanci boli s dodatočnou investíciou oboznámení a odsúhlasili ju.
  • Vodovod a vodáreň: 4 217 eur. Riešenie havarijného stavu
  • Údržba a rozšírenie kamerového systému: 1610 eur.

  Obec Abrahám vlastní 11 budov , vodáreň, kilometre vodovodnej siete, obecný rozhlas, kamerový systém, cintorín, športový areál, zberný dvor, detské ihriská, komunikácie, zelené plochy. Keď zohľadníme vek nehnuteľností a vodovodnej siete, nie je možné objektívne plánovať náklady na údržbu a riešenie havarijných stavov rok dopredu. V roku 2019 sme najviac financií v tejto položke investovali do údržby čerpacej stanice a rozvodov vody, spolu 25 878 eur, ďalej 14 359 eur do vybudovania zberného miesta a 5641 eur do oplotenia materskej školy.

 2. Projekčné práce – 2 357 eur. Boli to projekty verejné priestranstvo, kanalizácia, detské ihrisko, dopravné značenie, plán odpadového hospodárstva.
 3. Mzdové náklady – 10 249 eur. Toto navýšenie nastalo z dôvodu zmeny odvodových povinností na zdravotnú a sociálnu poisťovňu a vyplatenie zákonného odchodného pri odchode do invalidného dôchodku, vrátane odvodov.
 4. Členské príspevky do združení – 1703 eur. V priebehu roka bol schválený príspevok pre MAS, nakoľko dotácie sa čerpajú v rámci združenia Mikroregión. Pre administráciu čerpania sa zvýšili náklady, preto bol zvýšený povinný príspevok pre členov. Poslanci o tom boli oboznámení, osobne im to prišiel vysvetliť predseda združenia, p. Sagan.
 5. Voľby- 1435 eur. Táto suma je aj v príjmovej časti rozpočtu. Peniaze sme dostali priamo na tento účel od štátu.
 6. Splácanie úveru na byty – 1489 eur, táto suma je zvýšená aj v príjmoch.
 7. 4 969 eur je na položky, ktoré nemožno priamo ovplyvniť – poplatky za vývoz smetí, energie, náklady na stavebný úrad. Tu musím zdôrazniť, že na energiách obec na viacerých miestach ušetrila, čo však pri jednostrannom pohľade finančnej komisie na rozpočet nie je vidieť (kultúrny dom 2261 eur, obecný úrad 1042 eur).
 8. Mesiac úcty k starším – 1420 eur.
 9. Príspevok schválený obecným zastupiteľstvom na opatrovaciu službu – 566 eur.
 10. Drobné výdavky – 2 044 eur. Boli to napríklad poistky, čistiace prostriedky, či kancelárske potreby.

Vážený pán alebo pani, ktorý/á podal/a, trestné oznámenie, takto sa teda veci majú. Som zvedavá, ktoré položky sme použili neoprávnene. Možno sme nemali zaplatiť zvýšené odvody štátu za zamestnancov v obci. Alebo sme nemali vyplatiť odchodné pracovníčke, ktorá sa starala o naše deti takmer 30 rokov. Alebo sme mali ušetriť tých pár eur navyše, ktorými sme prispeli na posedenie seniorov a kultúru v obci. Možno sme mali počkať s dobudovaním zberného miesta a 5000 eur naplánovať na rok 2020, veď správca zberného miesta mohol tých pár mesiacov postávať vonku. Už ani nehovorím o tom, že do sumy ste započítali aj náklady na odstránenie havárií na vodovodnej sieti. Tiež položky, ktoré sú priamo naviazané na príjmovú časť rozpočtu. Čím vyššia suma, tým sa viac rozpútajú emócie a nedôvera. Podaním trestného oznámenia ste znevážili prácu obecného zastupiteľstva a starostu. Oberáte nás o čas a chuť do práce. Rozpočet obce Abrahám v roku 2019 vykázal, aj napriek investíciám v dôsledku rozsiahlych havárií na vodovodnej sieti, prebytok 11 925 eur.

Časť oznámenia sa týkala zrušenia finančnej komisie. Musím povedať, že som  nemala žiadny dôvod  hlasovať za jej zachovanie. Na obecné zastupiteľstvo dodávala výstupy zo svojich rokovaní, ktoré nemali žiadnu výpovednú hodnotu.

Komisiami pôsobiacimi v obci za zaoberá zákon 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  v § 15 odst. 1: „obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.“ Tieto komisie môže teda podľa svojho uváženia zastupiteľstvo vymenovať, aj zrušiť. Podať trestné oznámenie v tomto bode bolo absolútne nekompetentné.

Je smutné, že aj v takej malej obci sa nájdu ľudia, ktorí namiesto toho, aby pomohli, poradili, majú snahu riešiť svoje podozrenia cestou rôznych udaní. Toto nebol prvý prípad. Viaceré oznámenia boli podané na Okresnú prokuratúru v Galante,a aj na Národnú kriminálnu agentúru v Nitre. A dôsledok? Starosta obce trávi svoj čas dokladovaním a preukazovaním správnosti postupov obecného zastupiteľstva. Je to čas, ktorý by mal venovať riešeniu problémov v obci. Žiaden podnet sa do dnešného dňa nepotvrdil ako opodstatnený.

Vážený pán lebo pani, prosím Vás, neoberajte nás o čas a chuť do práce. Ak máte veľa voľného času, využite ho v prospech našej obce.