Sčítanie obyvateľov 2021 – výsledky obec Abrahám

Počet obyvateľov podľa pohlavia v obci Abrahám k 1. 1. 2021

Počet obyvateľov
Územná jednotka Spolu muži ženy
abs. % abs. %
Abrahám 1 120 561 50,09 559 49,91
 • Počet obyvateľov je údaj o počte obyvateľov s trvalým pobytom v danej územnej jednotke SR.

Počet obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín v obci Abrahám k 1. 1. 2021

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín
Územná jednotka Spolu predproduktívny vek (0-14 rokov) produktívny vek (15-64 rokov) poproduktívny vek (65 a viac rokov)
abs. % abs. % abs. %
Abrahám 1 120 184 16,43 702 62,68 234 20,89
 • Vek vyjadruje dokončený vek obyvateľa. Jednotky veku štruktúrujú obyvateľstvo do jednoročných vekových skupín.

Počet obyvateľov podľa krajiny narodenia v obci Abrahám k 1. 1. 2021

Štruktúra obyvateľstva podľa krajiny narodenia
Územná jednotka Spolu obyvatelia narodení v SR obyvatelia narodení mimo SR nezistené
abs. % abs. % abs. %
Abrahám 1 120 1 084 96,79 32 2,86 4 0,36
 • Miesto narodenia obyvateľa je trvalé bydlisko matky v čase jeho narodenia.

Počet obyvateľov podľa štátnej príslušnosti v obci Abrahám k 1. 1. 2021

Štruktúra obyvateľstva podľa štátnej príslušnosti
Územná jednotka Spolu obyvatelia so štátnou príslušnosťou SR cudzinci nezistené
abs. % abs. % abs. %
Abrahám 1 120 1 113 99,38 6 0,54 1 0,09
 • Štátna príslušnosť je právny vzťah medzi obyvateľom a štátom. Pre obyvateľov s viacnásobnou štátnou príslušnosťou je v základných výsledkoch prevzatý údaj o 1. štátnej príslušnosti.

Počet obyvateľov podľa rodinného stavu v obci Abrahám k 1. 1. 2021

Štruktúra obyvateľstva podľa rodinného stavu
Územná jednotka Spolu slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova nezistené
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Abrahám 1 120 462 41,25 500 44,64 68 6,07 87 7,77 3 0,27
 • Rodinný stav vyjadruje právny vzťah obyvateľa vo väzbe na manželstvo platný v SR, tzn. slobodný/slobodná, ženatý/vydatá, rozvedený/rozvedená, vdovec/vdova.

Počet obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v obci Abrahám k 1. 1. 2021

Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania
Územná jednotka Spolu bez ukončeného vzdelania – osoby vo veku 0-14 rokov základné vzdelanie stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) úplné stredné vzdelanie (s maturitou) vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac nezistené
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Abrahám 1 120 137 12,23 165 14,73 256 22,86 296 26,43 84 7,5 159 14,2 3 0,27 20 1,79
 • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie vyjadruje najvyšší stupeň vzdelania, ktorý obyvateľ úspešne ukončil.
  Skupina „bez ukončeného vzdelania (0 – 14)“ predstavuje obyvateľov bez školského vzdelania vo veku menej ako 15 rokov.
  Skupina „so základným vzdelaním“ predstavuje obyvateľov s ukončeným 1. alebo 2. stupňom základnej školy.
  Skupina „s vysokoškolským vzdelaním“ predstavuje obyvateľov s ukončeným 1. alebo 2. alebo 3. stupňom vysokej školy.
  Skupina „bez školského vzdelania (15+)“ predstavuje obyvateľov bez školského vzdelania vo veku 15 rokov a viac.

Počet obyvateľov podľa národnosti v obci Abrahám k 1. 1. 2021

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
Územná jednotka Spolu slovenská maďarská rómska rusínska česká ukrajinská nemecká moravská poľská ruská vietnamská bulharská chorvátska srbská židovská rumunská albánska rakúska grécka sliezska čínska talianska kórejská anglická francúzska turecká iránska írska kanadská iná nezistená
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Abrahám 1 120 1 084 96,79 11 0,98 1 0,09 0 0 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0 0 0 1 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,09 16 1,43
 • Národnosť vyjadruje príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ prevažne používa alebo najlepšie ovláda. Údaj je sebadeklaratórny.Národnosť vyjadruje príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ prevažne používa alebo najlepšie ovláda. Údaj je sebadeklaratórny.

Počet obyvateľov podľa ďalšej národnosti v obci Abrahám k 1. 1. 2021

Štruktúra obyvateľstva podľa ďalšej národnosti
Územná jednotka Spolu slovenská maďarská rómska rusínska česká ukrajinská nemecká moravská poľská ruská vietnamská bulharská chorvátska srbská židovská rumunská albánska rakúska grécka sliezska čínska talianska kórejská anglická francúzska turecká iránska írska kanadská iná nezistená
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Abrahám 16 4 25 3 18,75 1 6,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25 0 0
 • Ďalšia národnosť je príslušnosť obyvateľa k ďalšiemu národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ tiež používa alebo ovláda. Údaj je sebadeklaratórny.

Počet obyvateľov podľa materinského jazyka v obci Abrahám k 1. 1. 2021

Štruktúra obyvateľstva podľa materinského jazyka
Územná jednotka Spolu slovenský maďarský rómsky rusínsky český ukrajinský nemecký poľský ruský vietnamský anglický chorvátsky srbský taliansky jidiš alebo hebrejský arabský francúzsky rumunský albánsky španielsky slovenský posunkový jazyk čínsky bulharský kórejský turecký perzský iný nezistený
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Abrahám 1 120 1 078 96,25 15 1,34 1 0,09 0 0 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0 1 0,09 0 0 3 0,27 0 0 0 0 1 0,09 1 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,09 16 1,43
 • Materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom hovorili najčastejšie doma v detstve. Údaj je sebadeklaratórny.

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Abrahám k 1. 1. 2021

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania
Územná jednotka Spolu bez náboženského vyznania Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické) Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (gréckokatolícke) Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske) Pravoslávna cirkev na Slovensku (pravoslávne) Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť Kresťanské zbory na Slovensku Apoštolská cirkev na Slovensku Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike (baptistické) Cirkev bratská v Slovenskej republike Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie Židovská obec na Slovensku (židovské) Cirkev československá husitská na Slovensku Starokatolícka cirkev na Slovensku (starokatolícke) Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike budhizmus islam hinduizmus ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi pohanstvo a prírodné duchovno ad hoc hnutia iné nezistené
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Abrahám 1 120 239 21,34 819 73,13 18 1,61 6 0,54 2 0,18 1 0,09 0 0 0 0 2 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,18 0 0 1 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,36 0 0 2 0,18 3 0,27 21 1,88
 • Náboženské vyznanie je členstvo alebo vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu alebo účasť na náboženskom živote. Údaj je sebadeklaratórny.