Sadzobník obecných poplatkov na rok 2018

Sadzobník obecných poplatkov schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2017 s platnosťou od 1.1.2018