Sadzobník obecných poplatkov v obci Abrahám na rok 2023

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2022

Účinné od 1.1.2023