Sadzobník obecných poplatkov v obci Abrahám na rok 2022

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2021 – zápisnica

Účinné od 1.1.2022