Rybársky poriadok na rok 2021

 1. Na vodnej nádrži možno chytať ryby na základe povolenia vydaného Obecným úradom v Abraháme,  ktoré musí mať rybár pri love rýb pri sebe.
 2. Jeden rybár môže chytať len na jeden prút a to na plavák alebo na ťažko s jedným nádväzcom.
 3. Každý rybár musí mať pri love so sebou podberák, sieťku a peam ( vyberač háčikov ).
 4. Jeden rybár si smie za jeden deň privlastniť len jednu ušľachtilú rybu, v jednom kalendárnom roku len päť ( kapor, amur)
 5. Na vodnej nádrži je dovolené chytať kaprov, amurov, karasov a biele ryby.
 6. Lov akýchkoľvek dravých rýb je zakázaný.
 7. Na vodnej nádrži je zakázané chytať na blyskáč, vobler, živú alebo mŕtvu rybku.
 8. Na brehu nádrže je zakázané klásť oheň, znečisťovať okolie a robiť hluk púšťaním hudby.
 9. Na vodnej nádrži je lov rýb povolený od rybárskych pretekov žiakov začiatkom mája do 15. októbra príslušného kalendárneho roku.
 10. Denná doba lovu rýb je od 06.00 h do 22.00 h.
 11. Ak rybár chytá ryby na základe povolenky SRZ nesmie si z Hliníka privlastniť žiadnu rybu.

 

Lovné miery rýb

 1. Kapor rybničný 45 cm – 65 cm ( v prípade chytenia kapra nad 65 cm je rybár povinný pustiť ho späť do vody).
 2. Amur biely 60 cm
 3. Karas 25 cm
 4. Pleskáč 25 cm

Poplatky za povolenie na lov rýb

 1. Denný: 3 Eurá
 2. Týždenný: 6 Eur
 3. Mesačný:10 Eur
 4. Ročný: 20 Eur
 5. Žiaci ZŠ M.Tareka a MŠ sú oslobodení od poplatku, ale musia mať pri love povolenie vydané Obecným úradom.

Na vodnej nádrži je zakázané chytať ryby od 16. októbra do dňa rybárskych pretekov žiakov v máji nasledujúceho kalendárneho roku.

Rybársky poriadok je informatívny. Podrobné pravidlá lovu rýb na Hliníku sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Abrahám o chytaní rýb na miestnej nádrži Hliník, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Abraháme dňa 3.11.2011 uznesením č. B/5.  VZN je uvedené na internetovej stránke  www.abraham.sk.